Helen Saxon

Ar ôl ennill gradd mewn economeg ar ddechrau’r 2000au, aeth Helen yn syth i weithio yn y sector ariannol gydag elusen ddyled Stepchange (y Gwasanaeth Cwnsela Credyd Defnyddwyr ar y pryd) sy’n helpu pobl mewn dyled i gynllunio ffyrdd allan ohoni. Parhaodd Helen i weithio i gwmnïau sy’n helpu’r defnyddiwr, yn fwyaf diweddar gyda’r wefan sy’n ymgyrchu dros ddefnyddwyr, MoneySavingExpert. Bu Helen yn gwneud sawl swydd yno, ac mae’n un o ddirprwy olygyddion y wefan ar hyn o bryd.

Gobi Ranganathan

Daw Gobi â phrofiad helaeth o deithio yn y DU ac yn rhyngwladol i’r Bwrdd.

 

Wedi graddio ag anrhydedd mewn Peirianneg gyda Chymorth Cyfrifiadur o Brifysgol Hertfordshire, defnyddiodd ei sgiliau dylunio gyda chymorth cyfrifiadur i ddechrau ei yrfa gwaith ym maes Peirianneg Sifil. Dechreuodd Gobi fel technegydd Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur cyn datblygu ei sgiliau a’i brofiad i fod yn Beiriannydd Priffyrdd. Mae wedi gweithio mewn agweddau gwahanol ar y sector hwn ac mae ganddo fwy na 15 mlynedd o brofiad fel ymgynghorydd ac fel cleient.

 

Mae gan Gobi hefyd brofiad helaeth a llwyddiant ym maes chwaraeon.

 

Gyda’i frwdfrydedd i oresgyn ei anabledd, mae wedi gwneud ei ffordd trwy lwybrau cystadleuol chwaraeon, ac mae’n gwybod pa rinweddau sydd eu hangen er mwyn llwyddo. Gan ddechrau ar lefel llawr gwlad a lefel clwb, aeth ymlaen i gynrychioli Lloegr ar lefel ryngwladol mewn dwy gamp. Gan ddechrau fel para-nofiwr yn ei flynyddoedd iau, trosglwyddodd Gobi i chwarae para-badminton, ac mae ei lwyddiannau’n cynnwys medal Aur ym Mhencampwriaeth Ewrop, medal Arian ym Mhencampwriaeth y Byd, ac roedd yn Glydwr y Fflam Olympaidd yng ngemau Llundain 2012. Mae’n dal i gynrychioli Lloegr ac mae ei yrfa bellach wedi para mwy na 15 mlynedd.

 

Mae ei gampau rhyngwladol ym maes Badminton wedi helpu ei yrfa gwaith hefyd. Mae ei brofiad o deithio ar awyrennau’n fyd-eang wedi golygu ei fod yn gynrychiolydd Teithwyr â Llai o Symudedd ar bwyllgor ymgynghorol maes awyr Stansted (STACC).

 

Mae awydd Gobi i geisio ysbrydoli eraill wedi cynnig sawl cyfle iddo rannu ei brofiadau a rhoi cyngor i’r rhai sydd ei angen. Yn ei yrfa chwaraeon a’i yrfa broffesiynol, mae Gobi’n ceisio annog pobl, yn enwedig rhai yng nghymuned pobl ag anableddau, i gyflawni i’r eithaf. Bellach mae’n Aelod o Fwrdd Gweithredol partneriaeth chwaraeon Hertfordshire. Mae hefyd yn un o ymddiriedolwyr elusen

Anders Disability Badminton (ADBC), sy’n cefnogi chwaraewyr badminton drwy helpu i lenwi’r bwlch rhwng badminton llawr gwlad a’r llwybr cystadleuol.

Richard Puckey

Mae Richard wedi bod yn gweithio i’r Ombwdsmon Datrys Anghydfodau ers 2019, yn bennaf ar faterion yn ymwneud â rheolaeth ariannol y contract rheilffyrdd. Graddiodd gyda BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes o Brifysgol Northumbria ym 1990.

Yn 1992, daeth yn aelod o’r Gymdeithas Cyfrifwyr Cost a Rheolaeth (ACMA). Mae wedi gweithio i amryw o frandiau, gan gynnwys penodiad rhyngwladol gyda Gillette yn Boston Massachusetts, mewn rolau â chyfrifoldeb cynyddol yn y Swyddogaeth Gyllid. Bu Richard yn gweithio i Apple rhwng 2001 a 2016  mewn amryw o swyddi Rheolwr Ariannol ar draws y DU, gwledydd Llychlyn, Ffrainc, yr Almaen ac yn y Busnes Ar-lein Traws-Ewropeaidd.

James Walker

Mae James yn Uwch Swyddog Gweithredol ar Rightly, sef Gwasanaeth i ddefnyddwyr gael perchnogaeth ar eu data. Mae hefyd yn Uwch Swyddog Gweithredol JamDoughnut, gwasanaeth meithrin ffyddlondeb defnyddwyr, ac yn swyddog gweithredol i’r Collaboration Network, arbenigwr defnyddwyr i’r Swyddfa Ffyrdd a Rheilffyrdd.

James yw sylfaenydd Resolver.co.uk hefyd. Gwasanaeth cwynion ar-lein am ddim yw hwnnw, a sefydlwyd gan James i helpu dros 18 miliwn o ddefnyddwyr y flwyddyn i ddatrys eu hanghydfodau. Mae wedi cynghori’r Llywodraeth ar faterion defnyddwyr ac fe gynorthwyodd Lywodraeth yr Alban i Ddatblygu eu strategaeth ‘Consumer Scotland’.

Yn enillydd Entrepreneur Cymdeithasol y flwyddyn, mae James yn swyddog anweithredol ar gyfer nifer o fusnesau newydd. Ei ffocws yw helpu busnesau i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid sy’n arwain y farchnad, wrth helpu defnyddwyr i ddeall ac arfer eu hawliau.

Mae James wedi ysgrifennu colofn  ar gyfer tri phapur newydd cenedlaethol.

Jonny Westbrook

Ymunodd Jonny â’r Bwrdd fel Cyfarwyddwr Anweithredol yn 2019. Bu’n Glerc ac yn Brif Weithredwr ar y Cwmni Gwneuthurwyr Dodrefn ers 2012 ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr ar Gymdeithas Bensiwn y Lluoedd Arfog ar hyn o bryd. Un o’i swyddi blaenorol oedd rhedeg FIRA International. Mae ganddo MBA o Brifysgol Cranfield a diploma mewn Marchnata.

John Peerless

Mae gan John Peerless dros 40 mlynedd o brofiad ym maes amddiffyn defnyddwyr. Ar ôl cymhwyso fel Arolygydd Pwysau a Mesurau, daeth yn Bennaeth Safonau Masnach Cyngor Dinas Brighton a Hove. Bu’n arwain tîm twyll rhanbarthol (SCAMBUSTERS) am gwpl o flynyddoedd cyn dychwelyd i Brighton a Hove yn 2011. Bellach, John yw ei Prif Swyddog Safonau Masnach gyda chyfrifoldeb arbennig am fynd i’r afael â masnachu twyllodrus.

Mae wedi bod mewn nifer o swyddi blaenllaw, gan gynnwys Cadeirydd Cymdeithas y Prif Swyddogion Safonau Masnach, Llywydd Undeb Credyd lleol ac aelod o Fwrdd y Rhwydwaith Cenedlaethol Atal Twyll. Daeth yn Gymrawd o’r Sefydliad Safonau Masnach Siartredig ac mae hefyd yn gyn-Gadeirydd. Mae John yn ddylanwadol ac uchel ei barch yn y byd Safonau Masnach. Mae wedi parhau i gefnogi defnyddwyr trwy ddod yn aelod o Fwrdd Sefydliad Gosod Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi Prydain yn ogystal â’r sefydliad hwn. Yn gefnogwr rygbi brwd mae bellach yn hyfforddwr pêl-droed iau ac yn rheoli tîm dan 11 oed.

Photo of Rebecca Dilley

Becky Dilley

Becky joined The Dispute Resolution Ombudsman in August 2018 with a focus on a large recruitment drive to support the Rail Ombudsman. She has over 9 years’ experience in HR and managerial positions across multiple global organisations.  She is an Associate member of the Chartered Institute of Personnel and Development.

photo of Abigail Roberts

Abigail Roberts

Abi studied law at the University of Hertfordshire and graduated with honours in 2017. During her time at university, Abi involved herself in several extracurricular activities that involved Alternative Dispute Resolution. Prior to working for the Dispute Resolution Ombudsman, Abi worked in a managerial role within the customer service sector, gaining extensive customer service skills. As part of the Ombudsman team, Abi enjoys applying her legal knowledge and analytical skills. Since joining the team, Abi has achieved further accreditations to further develop her skills within her role, these include: City and Guilds accredited Consumer Law training and a Level 5 BTEC course in Complaint Handling and Investigation.

Photo of Tom Wicks

Tom Wicks

Photo of Scott Mills

Scott Mills

A law graduate from the University of Hertfordshire, Scott has a wealth of commercial experience; specialising in client engagement, performance management and sales. Scott joined as an Assistant Ombudsman in early 2018, he has quickly progressed through the organisation and is now part of the Ombudsman team. He has engaged with key stakeholders within the rail landscape to help identify and understand the challenges the industry faces currently. Scott has undertaken extensive training in consumer rights and equality issues and has recently completed a Level 5 BTEC course in Complaint Handling and Investigation.