Polisi Gwrthdaro Buddiannau

HOLL GYFLOGEION:

Mae holl gyflogeion yr Ombwdsmon Rheilffyrdd, ac yn arbennig y rheiny sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau datrys anghydfodau, yn ymdrechu i osgoi unrhyw wrthdrawiadau rhwng buddiannau’r sefydliad a’u buddiannau personol, proffesiynol a busnes hwythau. Mae hyn yn cynnwys osgoi gwrthdrawiadau buddiannau canfyddedig yn ogystal â gwrthdrawiadau buddiannau gwirioneddol.

Diben y polisi hwn yw amddiffyn uniondeb eu proses benderfynu ar ran y sefydliad a dangos i ddefnyddwyr, aelodau a rhanddeiliaid eraill eu hymrwymiad i werthoedd y sefydliad, sef tegwch, didueddrwydd, tryloywder ac uniondeb.

Rhaid i’r holl gyflogeion ac asiantau sy’n cymryd rhan mewn darparu gwasanaethau dulliau amgen o ddatrys anghydfod neu sydd â chysylltiad agos â’r gwaith o’u darparu (h.y. swyddogion a rheolwyr dulliau amgen o ddatrys anghydfod) lunio datgeliad ysgrifenedig o’u buddiannau, megis perthnasoedd ag aelodau a swyddi allanol y maent yn eu dal a allai, o bosibl, arwain at wrthdaro buddiannau. Bydd y datgeliad ysgrifenedig hwn yn cael ei gadw mewn ffeil a rhaid iddo gael ei ddiweddaru fel bo’n briodol.

At hynny, rhaid i’r holl gyflogeion ac asiantau sy’n cymryd rhan mewn darparu gwasanaethau dulliau amgen o ddatrys anghydfod neu sydd â chysylltiad agos â’r gwaith o’u darparu (h.y. swyddogion a rheolwyr dulliau amgen o ddatrys anghydfod) hefyd ddatgelu unrhyw fuddiannau sy’n codi cyn neu yn ystod y gwaith o weinyddu achos lle gallai gwrthdrawiad buddiannau, neu wrthdrawiad posibl buddiannau, godi. Ni fydd arian na rhoddion o unrhyw fath arall yn cael eu derbyn gan unrhyw gyflogai neu asiant o dan unrhyw amgylchiadau.

Os daw gwrthdrawiad buddiannau i’r golwg, bydd yn ofynnol i’r unigolyn roi’r gorau i’r achos a pheidio ag ymwneud ag ef rhagor. Bydd yr achos yn cael ei atgyfeirio at gyflogai neu asiant arall. Bwriedir i’r polisi hwn ategu barn graff a dylai unigolion barchu ei ysbryd yn ogystal â’i eiriad.