Pa fath o gwynion ydym ni’n ymdrin â nhw?

Cewch ddod atom ni gydag unrhyw gŵyn sydd heb ei datrys ynghylch un o’r Darparwyr Gwasanaethau sy’n cymryd rhan yn ein cynllun os yw’n bodloni ein Rhestr Wirio Cymhwysedd.

Byddwn yn adolygu’ch cwyn ac yn penderfynu a yw’n rhywbeth y gallwn ninnau ymchwilio iddo, neu’n rhywbeth mae angen i sefydliad arall ymdrin ag ef.

Ein rôl ni yw ymchwilio i ansawdd y gwasanaeth a ddarparwyd ar sail yr ymrwymiadau mae Darparwr Gwasanaeth wedi’u gwneud i chi, a’ch hawliau fel defnyddiwr. Ni allwn ymchwilio i gwynion sy’n ymwneud â pholisïau neu reoliadau’r diwydiant.

Rydym yn ymdrin â chwynion am wasanaethau rheilffyrdd sy’n ymwneud â’r canlynol:

  • oedi i drenau a chanslo trenau;
  • gwasanaeth cwsmeriaid;
  • materion sy’n ymwneud â diogelwch, fel gorlawnder;
  • gwybodaeth a roddwyd am deithiau neu waith peirianyddol;
  • argaeledd a mynediad at gyfleusterau mewn gorsafoedd gan gynnwys toiledau, lifftiau, grisiau symudol, ystafelloedd aros, parcio, storio beiciau, cyhoeddiadau, gwerthu tocynnau, ac eiddo coll;
  • ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael ar drên gan gynnwys toiledau, bwyd a diod, gwresogi, aerdymheru, gwybodaeth, cyhoeddiadau, Wi-Fi, bwciadau blaenoriaeth a seddi cadw;
  • cymorth i deithwyr, cyfleusterau i gwsmeriaid ag anableddau, a chamwahaniaethu neu broblemau sy’n codi o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Os ydym ni’n credu nad yw’ch cwyn yn rhywbeth y gallwn ymchwilio iddo – byddwn yn esbonio’n glir pam. Byddwn hefyd, lle bo modd, yn awgrymu opsiynau gwahanol sydd ar gael neu’n trosglwyddo’ch cwyn i sefydliad arall a all, o bosibl, eich helpu ymhellach, fel Transport Focus neu London TravelWatch – y cyrff gwarchod annibynnol i’r diwydiant rheilffyrdd. Byddan nhw’n adolygu’ch cwyn yn annibynnol a, lle bo’n briodol, yn mynd ar ôl y mater ymhellach ar eich rhan.